كله فانى و اللى عند الله باقى هنيالك يا فعل الخير والثواب

 • Proverbs and popular wisdom

  كله فانى و اللى عند الله باقى هنيالك يا فعل الخير والثواب

  Popular Proverbs Folklore

  Translation

  C'est tout pour moi, et ce qui est avec dieu reste, ô faisant le bien et récompensant

  It's all for me, and what's with god remains, o doing good and rewarding

  words in this proverb كله فانى و اللى عند الله باقى هنيالك يا فعل الخير والثواب

  كله in 12 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  فانى in 1 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about

  اللى in 345 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  عند in 20 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  الله in 48 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  باقى in 1 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  هنيالك in 3 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  يا in 122 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  فعل in 3 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  الخير in 18 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about
  والثواب in 1 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about


  letters in this proverb كله فانى و اللى عند الله باقى هنيالك يا فعل الخير والثواب
  و in 579 list of Popular Common proverbs and idiom sample with phrase meaning in different languages about